INTRASTAT

 

Intrastat je statistický systém sledující pohyb veškerého zboží mezi všemi členskými státy Evropské unie To znamená, že systémintrastat sleduje pohyb zboží mezi Českou republikou a ostatními členskými státy EU, pokud toto zboží bylo odesláno nebo přijato:

 • z ČR do jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR
 • do ČR z jiného členského státu EU, přičemž skutečně přestoupilo státní hranici ČR

Statistický systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů například:

ve formě výkazu, organizačním zabezpečení, v rozlišení obchodních transakcí, ve sběru některých údajů a způsobu jejich vykazování, ve výši prahů pro vykazování, při jejichž nedosažení zpravodajská jednotka údaje do Intrastatu neposkytuje, v používání dalších osvobozujících prahů.

Naše služby, které Vám naše firma ENTERPRISE CONSULTING zajistí:

 • registrace Vaší firmy na CÚ
 • kompletní zpracování a odeslání statistického hlášení o intrakomunitárním obchodu v rámci EU v dovozu nebo vývozu
 • zastoupení vůči orgánům státní správy
 • poradenství zdarma

Zbavíme Vás starostí a ušetříme Váš čas, zpracujeme:

 • faktury, proforma faktury nebo dodací listy na přijaté nebo odeslané zboží
 • položka celního sazebníku (pokud nevíte, tak český popis zboží)
 • země odeslání zboží
 • země původu zboží
 • fakturovaná cena (popř. cena pro celní účely)
 • čistá hmotnost zboží
 • množství zboží
 • druh obchodu (transakce) – přímý dovoz, zušlechtění, vrácení zboží…
 • dodací podmínka (dle INCOTERMS – třímístný kód DDU, EXW, DAF…)
 • druh dopravy při překročení hranice ČR – silniční, letecká, železniční, lodní

Registrace a hlášení:

 • registraci Vaší firmy k podávání hlášení pro Intrastat na místně příslušném Celním úřadě
 • kvalitní zpracování hlášení dle Vašich podkladů, včetně zpětné kontroly v rámci vykazovaného měsíce
 • podání negativního hlášení
 • zkušenosti se zařazováním zboží dle celního sazebníku
 • veškerá data jsou zasílána elektronicky přímo na portál celní správy prostřednictvím programu IDES
 • garantujeme Vám podání hlášení celní správě ve lhůtě stanovené vyhláškou
 • průběžné evidování množstevních a hodnotových dobropisů a v případě překročení stanovených limitů za sledované období podání výkazu
 • zajistíme strukturu importního souboru do aplikací pro Intrastat
 • kontrolu hodnotových limitů zboží
 • INSTATONLINE
 • INSTATDESK

Co vše pod INTRASTAT patří:

 • sledování vzniku nebo zániku povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat – limitů pro dodání zboží do států EU(8 000.000 Kč) a pro pořízení zboží ve státech EU
 • registrace klienta k vykazování údajů pro Intrastat u příslušného Celního úřadu
 • příprava a sběr podkladů pro vykazování údajů v systému Intrastat
 • zařazování zboží do podpoložky Celního sazebníku EU pro účely vykazování ve výkazu Intrastat
 • Zpracovávání výkazů Intrastat:
  • řádných
  • opravných
  • negativních hlášení
  • příležitostných hlášení
 • podávání výkazů Intrastat příslušnému Celnímu úřadu
 • zpracovávání výkazů prostřednictvím speciálně vytvořeného softwaru, který umožňuje importovat data z vnitrofiremních systémů klienta (SAP apod.) a předávání výkazů Intrastat celnímu úřadu v elektronické formě
 • komunikace s Celním úřadem ve věcech údajů uvedených ve výkazech Intrastat, poskytování součinnosti Celním orgánům při provádění kontrol správnosti údajů uvedených ve výkazech Intrastat
 • další úkony dle konkrétních požadavků klienta

 

ZAJISTÍME nejen zpracování a odeslání Intrastatu, ale také registraci zpravodajské jednotky a veškerou komunikaci s celním úřadem – spolupracujte s ENTERPRISE CONSULTING.