SPOLEČENSTVÍ

VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 

Správa a vedení účetnictví SVJ (nejen SVJ, ale i bytové domy a družstva). Chcete, aby Váš dům prosperoval, aby se v něm dobře bydlelo, abyste měli přehled co se v něm děje, chcete si zajistit život bez infarktů?Přenechte účetnictví svého SVJ, bytového domu

ODBORNÍKŮM –  SPOLEČNOSTI ENTERPRISE CONSULTING, s. r. o

Zajistíme správu Vašeho domu, budeme za Vás hlídat běžný účet pro předepsané zálohy. Zaúčtujeme pohyb peněz na tomto bankovním účtu dle výpisů. Dále Vám zaúčtujeme pokladnu, kde i SVJ může nakupovat pár drobností na opravy. Zaúčtujeme Vám dodavatele služeb i s evidencí přijatých faktur. Zaúčtujeme předpisy záloh včetně pohledávek. Souvztažně s tímto účtem se používá účet záloh přijatých. Zaúčtujeme náklady, veškeré náklady spojené se správou domu, náklady na pojistné domu, bankovní poplatky, opravy a udržování atp. Zaúčtujeme čerpání záloh, služby související s provozem domu. Zaúčtujeme úroky. Vystavíme výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Zaúčtujeme fond ze zisku a v neposlední řadě dlouhodobé zálohy určené na budoucí opravy. Už jste se ztratili a víte, že každá služba má svůj účet, skrze které se zajišťují?

Jste stále bez infarktu, jste tedy se společností

ENTERPRISE CONSULTING

 

V oblasti administrativní a ekonomické správy SVJ provádíme tyto služby:

 • vedení aktuální evidence o bytových jednotkách (údaje potřebné pro zpracování předpisů záloh, vyúčtování ročních nákladů apod.)
 • vyměření předpisu plateb spojených s vlastnictvím a užíváním bytových a nebytových jednotek, kontrola úhrad těchto plateb
 • vedení podvojného účetnictví podle platných právních předpisů – vedení účetnictví, zaúčtování předložených dokladů, vedení knihy dodavatelských faktur, vedení evidence majetku, vedení pokladní knihy, kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů
 • zpracování mzdové agendy (evidence zaměstnanců, výpočet a výplata mezd, odvody ze mzdy, mzdové listy)
 • přihlášení společenství k registraci na FÚ a k zákonnému pojištění odpovědnosti
 • zpracování roční účetní uzávěrky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát), zprávy o hospodaření společenství a daňové přiznání za společenství
 • vedení evidence nákladů na teplo, TUV a služby spojené s provozem a údržbou nemovitosti. Kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • předkládání přehledu nákladů
 • vedení aktuálního přehledu salda plateb, vyúčtování záloh
 • zpracování vyúčtování záloh zaplacených jednotlivými vlastníky
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování předpisu záloh
 • vymáhání dlužných plateb – aktuální evidence neplatičů, zasílání upomínek, příprava podkladů pro soudní nebo mimosoudní vymáhání
 • poradenská činnost při uzavírání pojistných smluv ke spravované nemovitosti. Evidence událostí, zajištění likvidace pojistných událostí
 • příprava a doručení pozvánek na shromáždění, vytvoření podpisových listů eventuálně další administrativa spojená se správou
 • účast správce na shromáždění společenství vlastníků jednotek

 

V provozně technické oblasti správy bytových jednotek děláme tyto služby:

 • smluvní zajištění dodávek plynu, elektrické energie, tepla a TUV, studené vody a odpadních vod, komunálního odpadu, provoz a údržba výtahu
 • smluvní zajištění provozu kotelny
 • smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor objektu, úklid a údržba přilehlých chodníků a ostatních venkovních prostor
 • zajištění schůdnosti chodníku v zimních měsících (odklízení ledu a sněhu)
 • smluvní zajištění údržby zelených
 • smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby pro technická zařízení (výtahy, výměníkové stanice, vzduchotechnika, rozvody vody a kanalizace, rozvody tepla, rozvody plynu, elektrorozvody)
 • zpracování plánu revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů. Zajištění provedení revizí a odstranění případných zjištěných závad. Vedení knihy revizí
 • provádění pravidelných technických prohlídek společných prostor objektu
 • provádění pravidelných kontrol úklidu objektu
 • zajištění odstranění drobných oprav a údržby společných částí domu
 • příprava plánů oprav včetně odborného odhadu finančních nákladů v oblasti rekonstrukcí. Zajištění cenových nabídek od dodavatelských firem podle požadavků společenství vlastníků
 • evidence všech měřidel a zajištění jejich odpočtů
 • vypracování domovního a požárního řádu pro spravovaný objekt
 • vyznačení údajů o správci a kontakty na havarijní služby
 • aktualizace informativních nástěnek ve společných částech domu
 • zajištění sjednocení jmenovek schránek a zvonků
 • archivace veškeré technické dokumentace nemovitosti po dobu správy